การประชุมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

  • วันที่ :2 กุมภาพันธ์ 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
               การประชุมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม รองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. นายอภัย เจริญมิตร ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ และนายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต นิติกรชำนาญการ โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้
1. ความคืบหน้า (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 – 2570
2. การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการพิสูจน์สิทธิที่ดิน
3. จังหวัดจัดการตนเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 5 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน