การประชุมหารือการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

  • วันที่ :27 ธันวาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 28 ธันวาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน