การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • วันที่ :23 ธันวาคม 2563
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจให้ อปท. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ขั้นตอนการรับสมัคร เกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรมและการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 16 ธันวาคม 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน