การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565

  • วันที่ :13 ธันวาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นเว็บซูม (Application Zoom) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส เป็นอนุกรรมการ และนายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 13 มกราคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน