การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2564

  • วันที่ :27 ธันวาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 28 ธันวาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน