การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564

  • วันที่ :2 ธันวาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รศ.ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าร่วมประชุม และนายวรพงศ์ อุตทานนทร์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 2 ธันวาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน