การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

  • วันที่ :30 พฤศจิกายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตจังหวัด
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 1 ธันวาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน