การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

  • วันที่ :7 กันยายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) รองประธานอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม และนายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom) ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มอบหมายอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนฐานข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยหากเห็นว่ามีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมขอให้ประสานงานแจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายเลขานุการได้โดยตรง
2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 8 กันยายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน