การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :16 กรกฏาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นเว็บซูม (Application Zoom) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 18 กรกฎาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน