การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

  • วันที่ :17 พฤษภาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. ร่วมเป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมขอประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล สปน. : Cisco Webex Meetings
มติที่ประชุม
1.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับลดจำนวนเงินรางวัลประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบสุดท้าย แล้วนำไปเพิ่มในส่วนของเงินรางวัลประเภทผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเสนอต่อประธานอนุกรรมการพิจารณาให้ความชอบ และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว
2.รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบสุดท้าย จำนวน 5 คณะ
3.มอบหมายฝ่ายเลขานุการทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลตำบลบางเมืองขอความอนุเคราะห์ทบทวนการประเมินนวัตกรรมรอบแรกใหม่ ต่อเทศบาลตำบลบางเมืองต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 19 พฤษภาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน