การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :22 เมษายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกับเทศบาลตำบล และ อบต. ภายใต้มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการ
1. รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. รวบรวมปัญหา – ข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐ
3. รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับภาษีป้ายที่จัดเก็บในอัตราใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 28 เมษายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน