การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

  • วันที่ :17 กุมภาพันธ์ 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,067.59ล้านบาท เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 18 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน