การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

  • วันที่ :15 กุมภาพันธ์ 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 17 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน