การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

  • วันที่ :24 ธันวาคม 2563
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงษ์​อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการทำงานของคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ

  1. การติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
  2. ประเด็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนภารกิจการกระจายอำนาจในปัจจุบัน
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 24 ธันวาคม 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน