การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

  • วันที่ :14 ธันวาคม 2563
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. (ร่างพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 14 ธันวาคม 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน