การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

  • วันที่ :23 เมษายน 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

               วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2567 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.สนผ. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง

1) มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2) มติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเรื่อง ข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3) หารือสิทธิเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน
4) ข้อเสนอเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน
5) ขอความอนุเคราะห์เพิ่มรายชื่อบุคลากรที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
6) ขออุทธรณ์สิทธิการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7) บุคลากรแจ้งประสงค์ขอสละสิทธิถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) ขออุทธรณ์การสมัครใจถ่ายโอนจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9) หารือการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10) ปัญหาบุคลากรถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล