การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

  • วันที่ :21 กุมภาพันธ์ 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

                 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุม 107 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัยสมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. แทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง

1) การจัดทำตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
2) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567