การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

  • วันที่ :20 กุมภาพันธ์ 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                    วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.สนผ. อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 – 2571 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 – 2571