การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • วันที่ :8 กุมภาพันธ์ 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                    วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุม 107 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2567 โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร. แทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 9 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน