การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • วันที่ :8 กุมภาพันธ์ 2567
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                     วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. แทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายวิทยา โชคเศรษฐกิจผอ.สนผ. อนุกรรมการ และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ สอน. และ รพ.สต. ที่มีการถ่ายโอนไปสังกัด อบต. และเทศบาล
2. การรับถ่ายโอนข้าราชการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.สระบุรี
3. การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางศาลปกครอง ศาลปกครอง สุพรรณบุรี
4. ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีขอรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ.ลำพูน
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 9 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน