การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

  • วันที่ :20 พฤศจิกายน 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
            วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. แทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายอภัย เจริญมิตรผอ.สกง. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ ข้อมูลรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบระยะเวลาบัญชีปี 2565
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 22 พฤศจิกายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน