การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2566 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

  • วันที่ :17 พฤศจิกายน 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

                        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมาย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. แทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 20 พฤศจิกายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน