การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

  • วันที่ :5 กันยายน 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

                 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนารายได้ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นห้องประชุม 107 ชั้น 1อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. อนุกรรมการฯ และนายอภัย เจริญมิตร ผอ.สกง. สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1.. การติดตามผลการจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566
2. การติดตามผลและการหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรถประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 กรณีจังหวัดกาฬสินธุ์
3. การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดราคาประเมินที่ดิน
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 5 กันยายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน