การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

  • วันที่ :4 กันยายน 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                   วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการฯ นายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. อนุกรรมการฯ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. ปัญหาอุปสรรคในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการกรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ขอปรับขนาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 5 กันยายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน