การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

  • วันที่ :31 พฤษภาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                   วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferenc)ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผู้อำนวยการส่วนนิติการ สกถ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 31 พฤษภาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน