การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566

  • วันที่ :23 มีนาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                    วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบทางไกล (video conference) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. แทน ผอ.สกถ. และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. สกถ. อนุกรรมการ และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังนี้
– ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯและแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป และให้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ให้มีหลักการเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และนำเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 23 มีนาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน