การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566

  • วันที่ :13 มีนาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                   วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบทางไกล (video conference) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร. สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบสุดท้าย
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 14 มีนาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน