การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566

  • วันที่ :1 มีนาคม 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการ นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.สตป. สกถ. เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา
1) การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2566
2) ผลการตอบแบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
3) การติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขใหแก่ อปท. ในพื้นที่
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 2 มีนาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน