การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

  • วันที่ :22 กุมภาพันธ์ 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. สกถ. เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา
เรื่อง 1) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ 2) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 22 กุมภาพันธ์ 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน