การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

  • วันที่ :22 พฤศจิกายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายยอดวุฒ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. สกถ. เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง 1) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และ 2) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 23 พฤศจิกายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน