การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

  • วันที่ :22 พฤศจิกายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
              วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ นายอภัย เจริญมิตร ผอ.สกง. สกถ. เข้าประชุมแทน ผอ.สกถ. และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. เลขานุการฯ
ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ตามมติ ก.ก.ถ.
2. รับรองคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ อปท. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
3. เห็นชอบการเพิ่มองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ก.ก.ถ. ต่อไป
4. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งประธานเห็นควรดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ติดตาม และประเมินผลโอนภารกิจฯ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้รายงานผลความคืบหน้าและข้อมูลที่ได้รับต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 23 พฤศจิกายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน