การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

  • วันที่ :21 พฤศจิกายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 โดยมีรองปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผอ.สกถ. อนุกรรมการฯ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังนี้
1. รับทราบการรายงานผลการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการฯ ณ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
2. รับทราบและเห็นควรให้มีการเร่งรัดการตอบแบบสำรวจ “ความต้องการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.” และแบบสำรวจ “ความต้องการรับถ่ายโอนโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ” ต่อไป
3. รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการประสานกับ อปท. ที่มี Best Practice เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่ อปท. ต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 22 พฤศจิกายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน