การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉียกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

  • วันที่ :วัน 16 กันยายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
         วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉียกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ. สบร. เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธิ์ ผอ.สนก. สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาขอหารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมัน ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 18 กันยายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน