การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

  • วันที่ :26 กรกฎาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
     วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. อนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาขั้นตอนและกรอบระยะเวลา การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย (สอน.) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
มติที่ประชุม
     1. เห็นชอบกรอบระยะเวลาการขอรับการประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกรอบระยะเวลาการขอรับการประเมินความพร้อมของ อบจ. ต่อไป
     2. เห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ต รับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. จำนวน 21 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 27 กรกฎาคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน