การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

  • วันที่ :26 กรกฎาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
       วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สขร. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร. เข้าประชุมแทน ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.สนก. สกถ. เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
มติที่ประชุม
       เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ….เสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 27 กรกฎาคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน