การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565

  • วันที่ :23 มิถุนายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล (VideoConference)

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 24 มิถุนายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน