การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 2/2565

  • วันที่ :13 มิถุนายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธาน นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 14 มิถุนายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน