การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 4/2565

  • วันที่ :1 มิถุนายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ.เป็นอนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ 1) การจัดการขยะติดเชื้อ 2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3) การจัดการศึกษาท้องถิ่น และ 4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปท. โดยมี อปท. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2) เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ ก.ก.ถ. ต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 2 มิถุนายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน