การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2563

  • วันที่ : 27 ตุลาคม 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันอังคารที่ 27 ต.ค. 2563 ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ เป็นอนุกรรมการ และ น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจาย อำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา

  1. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มรายการเงินอุดหนุนสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. เทศบาลนครนครราชสีมาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตประปาที่โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า
  4. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  5. การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนประเภทเบี้ยต่าง ๆ อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: Published On: 27 ตุลาคม 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน