การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563

  • วันที่ : 29 ตุลาคม 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส เป็นอนุกรรมการ และนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
– เห็นชอบรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ให้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
– เห็นชอบรายงานการติดตามผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ให้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
– เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: Published On: 29 ตุลาคม 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน