การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

  • วันที่ : 29 ตุลาคม 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อทราบ
รับทราบความคืบหน้าแนวทางการจัดประชุมทางวิชาการ symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563
มติที่ประชุม

  1. เห็นชอบแนวทางและเกณฑ์ชี้วัด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาไปปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ และนำไปประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
  2. เห็นชอบการเปิดรับสมัครรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564
ชมภาพทั้งหมดที่นี่

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน