การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

  • วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค นวค.นผ.ชพ. สกถ. เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
– เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงาน 4 คณะ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินสะสม การกู้เงิน การประมาณการรายได้ การจัดหารายได้และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับแก้ไขและเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
– เห็นชอบการศึกษาแนวทางปัญหาการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมจากอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: , Published On: 4 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน