การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563

  • วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำนียบรัฐบาล รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง 1) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ค้างชำระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำประกาศ ก.ก.ถ.

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: , Published On: 10 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน