การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

  • วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563
  • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทรี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ มีเรื่องพิจารณาดังนี้

  1. ขอหารือการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่
    มติที่ประชุม แจ้งผลการหารือกรณีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือไม่ ไปยัง อบต.บึงกอก จังหวัดพิษณุโลก
  2. ประกาศกำหนดหลักกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทน อบจ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม จัดทำประกาศกำหนดหลักกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. เป็นการเฉพาะ เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบต่อไป

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: Published On: 17 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน