การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563

 • วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
 • ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกยน 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ

 1. ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  มติที่ประชุม มอบหมายกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สถ) จัดทำข้อมูลในระยะเร่งด่วน ได้แก่ ข้อมูลถนน และภารกิจที่ถ่ายโอนให้ ปท. รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น พื้นที่ จำนวนประชากร และบุคลากรของ อปท. ที่เป็นปัจจุบันส่งให้อนุกรรมการฯ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลระยะสั้นและระยะยาว
 2. การจัดทำฐานข้อมูลถนนที่ถ่ายโอนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป..ก.)
  มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ รับทราบข้อมูลการถ่ายโอนถนนจาก ส.ป.ก. ที่ สถ. ส่งมอบ
 3. การติดตามความบหน้การพิจรณาจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.
  มติที่ประชุม
  – คณะอนุกรมการฯ รับทราบความคืบหนในการจัดทำข้อมูลถนนที่ถ่านโอนให้แก่ อปท. จากส่วนราชการต่าง ๆ ของ สถ และข้อมูลด้านแหล่งน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งขาติ โดยเร่งรัดให้จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำเสนอ คณะอนุกรรมการฯในการประชุมครั้งต่อไป
  – ให้ สปน. โดยสำนักงาน กก.ถ. มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่1 และฉบับที่ 2 ให้แจ้งข้อมูลผลการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการทุก 1 ปี เพื่อรายงานต่อ ก.ก.ถ. ต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Tags: Published On: 23 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน