การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นจากการใช้ทรัพยากรน้ำ (กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลอง) ครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :16 พฤศจิกายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เหสกุล หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นจากการใช้ทรัพยากรน้ำ (กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลอง) ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค นวค.นผ. ชพ. สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การประเมินความต้องการน้ำเพื่อการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการเสนอขอลดหย่อนค่าทรัพยากรน้ำตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 17 พฤศจิกายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน