การประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

  • วันที่ :22 พฤศจิกายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองโดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง จำนวน 1 คนเป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. และที่ประชุมได้มีการเลือก นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. โดยจะนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 23 พฤศจิกายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน