การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  • วันที่ :วันที่ 19-20 กันยายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
           สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) โดยมีนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ สกถ. ดำเนินการติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือ สอบถาม เกี่ยวกับผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามตัวชี้วัดที่ อปท. ดำเนินการผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ตัวชี้วัดที่ระบุว่าไม่มีบริการสาธารณะ และตัวชี้วัดที่ระบุว่าไม่ได้ดำเนินการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนด้วยวิธีการประเมินตนเองของ อปท. รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ นำมาวิเคราะห์ และพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำ
จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า อปท. ทั้ง 3 แห่ง สามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดได้ดี ผลการประเมินผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดและการใช้งานระบบฯ ซึ่งคณะติดตามได้ตอบข้อซักถามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รวมทั้ง การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้เหมาะสมกับบริบทของ อปท. และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 20 กันยายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน