การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

  • วันที่ :วันที่ 15-16 กันยายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
           นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. ลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหารือ สอบถาม เกี่ยวกับผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามตัวชี้วัดที่ อปท. ดำเนินการผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ตัวชี้วัดที่ระบุว่าไม่มีบริการสาธารณะ และตัวชี้วัดที่ ระบุว่าไม่ได้ดำเนินการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนด้วยวิธีการประเมินตนเองของ อปท. รวมทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ นำมาวิเคราะห์ และพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะและใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 18 กันยายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน