Pixel@110

Home| Pixel@110

About Pixel@110

This author has not yet filled in any details.
So far Pixel@110 has created 66 blog entries.

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจำนวน 9 ฉบับ ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจฯ

2021-02-09T09:31:06+07:005 กุมภาพันธ์ 2564|

1. ร่างพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 2. ร่างพระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 3. ร่างพระราชบัญญัติ โรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 4. ร่างพระราชบัญญัติ

อ่านต่อ »

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

2021-01-28T19:04:13+07:0028 มกราคม 2564|

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การสมัครเพื่อขอรับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-01-28T19:01:50+07:0028 มกราคม 2564|

การสมัครเพื่อขอรับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.

2021-01-28T18:45:44+07:0028 มกราคม 2564|

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564  คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

2021-02-01T12:13:00+07:0024 ธันวาคม 2563|

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงษ์​อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ เป็นเลขานุการ เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการทำงานของคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ การติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

อ่านต่อ »

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-01T12:25:13+07:0016 ธันวาคม 2563|

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจให้ อปท. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และผู้เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ »

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563

2021-02-01T13:04:03+07:0016 ธันวาคม 2563|

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

2021-02-01T12:54:21+07:0014 ธันวาคม 2563|

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี

อ่านต่อ »

การประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2021-02-01T10:44:53+07:0027 พฤศจิกายน 2563|

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

อ่านต่อ »

Go to Top